آموزش نشانه ه با همکاری یکی از دانش آموزان کلاس (کلاس اول ب سرکار خانم راستانیا)

 

 آموزش نشانه با همکاری یکی از دانش آموزان کلاس (اهورا نیک احوال)

DSC07628 Copy

DSC07627 Copy

DSC07624 Copy

DSC07619 Copy

DSC07615 Copy


چاپ