آموزش یکی و ده تایی به وسیله نی (کلاس اول الف سرکار خانم کیانی)

WhatsApp Image 2019 01 21 at 9.14.16 AM

WhatsApp Image 2019 01 21 at 9.14.17 AM

WhatsApp Image 2019 01 21 at 9.14.18 AM

WhatsApp Image 2019 01 21 at 9.14.20 AM

WhatsApp Image 2019 01 21 at 9.14.19 AM1


چاپ