بازدید از خلاقیت و رویکرد حل مساله توسط مدیریت دبستان (کلاس چهارم الف سرکار خانم درخشان)

WhatsAppImage2019-12-04at005438.jpeg
WhatsAppImage2019-12-04at0054391.jpeg
WhatsAppImage2019-12-04at0054392.jpeg
WhatsAppImage2019-12-04at005439.jpeg
WhatsAppImage2019-12-04at005440.jpeg
WhatsAppImage2019-12-04at005553.jpeg
previous arrow
next arrow
WhatsAppImage2019-12-04at005438.jpeg
WhatsAppImage2019-12-04at0054391.jpeg
WhatsAppImage2019-12-04at0054392.jpeg
WhatsAppImage2019-12-04at005439.jpeg
WhatsAppImage2019-12-04at005440.jpeg
WhatsAppImage2019-12-04at005553.jpeg
previous arrow
next arrow

چاپ