آموزش درس فارسی ایران (کلاس اول الف سرکار خانم کیانی)

برای ایجاد نشاط بیشتر و آموزش بهتر، دانش آموزان با همراهی معلم مهربان درس ایران را به صورت فیلم زیر اجرا کردند :

 


چاپ