جشن سیب (کلاس اول سرکار خانم راستانیا)

 

 

برگزاری جشن سیب به منظور آموزش نشانه س و آموزش مراحل رشد سیب در کلاس اول ب توسط سرکار خانم راستانیا 

DSC05611

DSC05618

DSC05620

DSC05628

DSC05629

 


چاپ