استفاده از براده آهن جهت مشاهده میدان مغناطیسی و مشاهده انواع آهنربا (کلاس اول الف سرکار خانم کیانی)

استفاده از براده آهن جهت مشاهده میدان مغناطیسی و این که دو قطب آهن ربا قدرت جذب بیشتری دارند و مشاهده انواع آهنربا

WhatsApp Image 2019 04 16 at 9.53.20 PM

WhatsApp Image 2019 04 16 at 9.55.32 PM

WhatsApp Image 2019 04 16 at 9.55.08 PM

WhatsApp Image 2019 04 16 at 9.54.48 PM

 


چاپ