آموزش طریقه درست کردن استوانه (کلاس سوم ب سرکار خانم آرمند) فروردین ماه 98

WhatsApp Image 2019 04 10 at 11.14.20 AM

WhatsApp Image 2019 04 10 at 11.14.21 AM1

WhatsApp Image 2019 04 10 at 11.14.21 AM

WhatsApp Image 2019 04 10 at 11.14.22 AM

WhatsApp Image 2019 04 10 at 11.14.23 AM1

WhatsApp Image 2019 04 10 at 11.14.23 AM


چاپ