آزمایش مربوط به «آدم یخی در کجا زودتر آب می شود» (کلاس اول ج سرکار خانم جاهدپری)

WhatsApp Image 2019 03 03 at 9.53.48 PM

WhatsApp Image 2019 03 03 at 9.53.56 PM

WhatsApp Image 2019 03 03 at 9.53.57 PM

WhatsApp Image 2019 03 03 at 9.53.55 PM


چاپ