*کسب مقام اول درمسابقات جهانی UCMAS دربین 82کشور جهان توسط دانش آموز کلاس چهارم دبستان پسرانه دانشگاه شیراز محمدمهدی کیانی رابه تمامی معلمان ودبیران واولیاء محترم این دانش آموزفرهیخته تبریک عرض می کنیم*

تاریخ: 1397-09-20

چاپ