**مانور زلزله جهت آمادگی و آموزش دانش آموزان برای مواجهه با حوادث غیر مترقبه در مدرسه در تاریخ 97/9/10 برگزار می شود**

تاریخ: 1397-09-10

چاپ