مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبستان پسرانه دانشگاه شیراز

leader98

موفقیت در زندگی نیازمند همت بلند است
تحصیل علم بالاترین عبادت است

هنر نمایی دانش آموز عزیز امیر علی یزدان پناه در رشته خوشنویسی