كليپ تهيه شده توسط دانش آموزان با همكاري واحد مشاوره به مناسبت هفته مشاغل- ارديبهشت ماه 1400


چاپ