مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبستان پسرانه دانشگاه شیراز

leader98

موفقیت در زندگی نیازمند همت بلند است
تحصیل علم بالاترین عبادت است

اسامي برندگان مسابقات قرآن در سطح آموزشگاه- بهمن ماه 99

mosabeghe ghoraan