بازدید مدیریت و کادر آموزشی مجتمع پتروشیمی شهرستان جم از دبستان پسرانه دانشگاه - بهمن ماه 1399

DSC02873 Copy

DSC02875 Copy

DSC02874 Copy

DSC02883 Copy

DSC02880 Copy


چاپ