مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبستان پسرانه دانشگاه شیراز

leader98

تمام محبتت را بـه پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت را. «حضرت علی علیه‌السلام»

جشن خودكار پايه سوم - آذرماه 99

برگزاري جشن خودكارتوسط آموزگار محترم به صورت آنلاين با همكاري اولياي گرامي در منزل

سال تحصيلي 1400-99

159687453

كلاس سوم الف (سركار خانم خالقي):

WhatsAppImage2020-12-13at084630.jpeg
WhatsAppImage2020-12-13at011048.jpeg
WhatsAppImage2020-12-13at0110481.jpeg
WhatsAppImage2020-12-13at011047.jpeg
WhatsAppImage2020-12-13at0110472.jpeg
WhatsAppImage2020-12-13at0110471.jpeg
WhatsAppImage2020-12-12at120351.jpeg
WhatsAppImage2020-12-12at120352.jpeg
WhatsAppImage2020-12-12at1204591.jpeg
WhatsAppImage2020-12-12at120459.jpeg
WhatsAppImage2020-12-12at210247.jpeg
WhatsAppImage2020-12-13at0110461.jpeg
WhatsAppImage2020-12-13at011046.jpeg
WhatsAppImage2020-12-12at1203512.jpeg
WhatsAppImage2020-12-12at1203511.jpeg
WhatsAppImage2020-12-12at1203502.jpeg
WhatsAppImage2020-12-12at1203501.jpeg
WhatsAppImage2020-12-12at1203492.jpeg
WhatsAppImage2020-12-12at120349.jpeg
WhatsAppImage2020-12-12at1203491.jpeg
WhatsAppImage2020-12-12at1203463.jpeg
WhatsAppImage2020-12-12at120346.jpeg
WhatsAppImage2020-12-12at1203471.jpeg
WhatsAppImage2020-12-12at120347.jpeg
WhatsAppImage2020-12-12at1203481.jpeg
WhatsAppImage2020-12-12at1203482.jpeg
WhatsAppImage2020-12-12at120348.jpeg
WhatsAppImage2020-12-12at1203461.jpeg
WhatsAppImage2020-12-12at120345.jpeg
WhatsAppImage2020-12-12at1203451.jpeg
previous arrow
next arrow

كلاس سوم ب (سركار خانم آرمند):

WhatsAppImage2020-12-11at205705.jpeg
WhatsAppImage2020-12-11at205810.jpeg
WhatsAppImage2020-12-11at205811.jpeg
WhatsAppImage2020-12-11at205833.jpeg
WhatsAppImage2020-12-11at205902.jpeg
WhatsAppImage2020-12-11at210101.jpeg
WhatsAppImage2020-12-11at210156.jpeg
WhatsAppImage2020-12-11at210303.jpeg
WhatsAppImage2020-12-11at210501.jpeg
WhatsAppImage2020-12-11at210543.jpeg
WhatsAppImage2020-12-11at210628.jpeg
WhatsAppImage2020-12-11at210711.jpeg
WhatsAppImage2020-12-11at210731.jpeg
WhatsAppImage2020-12-11at210837.jpeg
WhatsAppImage2020-12-11at210913.jpeg
WhatsAppImage2020-12-11at210949.jpeg
WhatsAppImage2020-12-11at211055.jpeg
WhatsAppImage2020-12-11at211125.jpeg
WhatsAppImage2020-12-11at211217.jpeg
WhatsAppImage2020-12-11at211334.jpeg
WhatsAppImage2020-12-11at211448.jpeg
WhatsAppImage2020-12-12at175439.jpeg
WhatsAppImage2020-12-13at201804.jpeg
previous arrow
next arrow

كلاس سوم ج (سركار خانم قنبري):

WhatsAppImage2020-12-11at091717.jpeg
WhatsAppImage2020-12-11at092053.jpeg
WhatsAppImage2020-12-11at092624.jpeg
WhatsAppImage2020-12-11at093602.jpeg
WhatsAppImage2020-12-11at093927.jpeg
WhatsAppImage2020-12-11at094043.jpeg
WhatsAppImage2020-12-11at0942581.jpeg
WhatsAppImage2020-12-11at094542.jpeg
WhatsAppImage2020-12-11at100039.jpeg
WhatsAppImage2020-12-11at100419.jpeg
WhatsAppImage2020-12-11at225118.jpeg
WhatsAppImage2020-12-11at225314.jpeg
WhatsAppImage2020-12-11at225740.jpeg
WhatsAppImage2020-12-11at225833.jpeg
WhatsAppImage2020-12-11at230019.jpeg
WhatsAppImage2020-12-11at230323.jpeg
WhatsAppImage2020-12-11at230752.jpeg
WhatsAppImage2020-12-12at003857.jpeg
WhatsAppImage2020-12-12at074249.jpeg
WhatsAppImage2020-12-12at1002561.jpeg
WhatsAppImage2020-12-12at100339.jpeg
WhatsAppImage2020-12-12at111931.jpeg
WhatsAppImage2020-12-11at091601.jpeg
WhatsAppImage2020-12-13at231828.jpeg
WhatsAppImage2020-12-17at203708.jpeg
WhatsAppImage2020-12-19at202910.jpeg
previous arrow
next arrow