اسامي پذيرفته شدگان جشنواره طرح ترافيك اداره كل آموزش و پرورش-آذرماه 99

 

موفقیت فرزندان پر تلاش دبستان پسرانه غیر دولتی دانشگاه شیراز در جشنواره طرح ترافیک اداره کل اموزش وپرورش فارس را به اولیاي محترم ومعلمین عزیز و مسئولین اموزشگاه تبریک عرض میکنیم
مدیریت اموزشگاه

جشنواره ترافيك


چاپ