مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبستان پسرانه دانشگاه شیراز

leader98

موفقیت در زندگی نیازمند همت بلند است
تحصیل علم بالاترین عبادت است

موفقیت دانش آموزان دبستان پسرانه دانشگاه شیراز در مدارس استعدادهای درخشان

DSC02817