دعوت از فرمانده پاسگاه جام جم جناب سرگرد حق شناش وستوان شمالی به مناسبت هفته نیروی انتظامی

درتاریخ چهاردهم مهرماه 98 به مناسبت هفته نیروی انتظامی از جناب سرگردحق شناس وجناب ستوان شمالی دعوت به عمل آمد. ایشان در خصوص آسیب های که در کمین

دانش آموزان می باشد و در رایطه با خدمات پلیس 110 با دانش آموزان صحبت کردند.

 

۲۰۱۹۱۰۰۶ ۰۷۴۲۳۶

۲۰۱۹۱۰۰۶ ۰۷۴۷۰۷

۲۰۱۹۱۰۰۶ ۰۷۵۲۴۷

۲۰۱۹۱۰۰۶ ۰۷۵۲۵۸

۲۰۱۹۱۰۰۶ ۰۷۵۴۵۰

۲۰۱۹۱۰۰۶ ۰۷۵۵۵۹


چاپ