برگزاری مراسم روز آتشنشان وایمنی باحضورتیم آتشنشانی وآموزش اولیه به دانش آموزان پایه چهارم،پنجم وششم

۲۰۱۹۰۹۲۸ ۱۰۱۵۰۳

۲۰۱۹۰۹۲۸ ۱۰۲۰۲۸

۲۰۱۹۰۹۲۸ ۱۰۱۶۲۲

۲۰۱۹۰۹۲۸ ۱۰۱۵۱۵


چاپ