نحوه ی ثبت نام درسامانه ی فارس آموزجهت دانش آموزان ورودی جدید

be

جهت ثبت نام درسامانه ی فارس آموز خواهشمندیم درهفته ی اول مهرماه به سامانه مراجعه فرمایید.


چاپ