شمع را می سازند تا بسوزد اما معلم میسوزد تا بسازد .( روز معلم مبارک)

WhatsApp Image 2019 05 01 at 11.45.39 AM


چاپ