تقدیر و تشکر از دانش آموزانی که به نماز مسلط هستند توسط واحد پرورشی دبستان

DSC07951 Copy

DSC07952 Copy

DSC07953 Copy

DSC07955 Copy

DSC07957 Copy


چاپ