اعزام دانش آموزان پایه های اول ، دوم و سوم به سینمای امور تربیتی در دی ماه 97

 

WhatsApp Image 2018 12 26 at 09.39.29

WhatsApp Image 2018 12 26 at 09.39.21

WhatsApp Image 2018 12 26 at 09.39.23

WhatsApp Image 2018 12 26 at 09.39.241

WhatsApp Image 2018 12 26 at 09.39.24

WhatsApp Image 2018 12 26 at 09.39.26

WhatsApp Image 2018 12 26 at 09.39.28

DSC06866 Copy

DSC06864 Copy

DSC06865 Copy

DSC06867 Copy

DSC06870 Copy

DSC06871 Copy

DSC06872 Copy

DSC06876 Copy

DSC06877 Copy

DSC06875 Copy


چاپ