بازدید از مجموعه ی زندیه ( ارگ کریمخان زند و حمام وکیل) و موزه پارس در پایه های چهارم ، پنجم و ششم - دی ماه97

12

13

14

15

18

WhatsApp Image 2018 12 25 at 13.02.30

Slider
عکس های پایه پنجم:
Slider
عکس های پایه ششم:
Slider
 
 

چاپ