برگزاری مانور زلزله جهت آمادگی و آموزش دانش آموزان برای مواجهه با حوادث غیر مترقبه در مدرسه

DSC06288

Slider

چاپ