فعالیتهای فوق برنامه: خوشنویسی

4

1

2

فعالیت های مربوط به جشن یلدا:

Slider
 
فعالیت های مربوط به جشن خودکار پایه سوم:
Slider
 
فعالیت های مربوط به عید نوروز:
کلاس اول الف :
Slider
کلاس دوم ب :
Slider
کلاس دوم ج:
Slider
کلاس پنجم ج :
Slider
کلاس ششم الف :
Slider
کلاس ششم ج :
Slider
 

چاپ