مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبستان پسرانه دانشگاه شیراز

leader98

موفقیت در زندگی نیازمند همت بلند است
تحصیل علم بالاترین عبادت است

قوانین و مقررات

منشور اخلاقی دانش آموزان

 

منشوراخلاقی دبیران2