پیش ثبت‌نام پایه اول 1400-1399

پایه مورد نظر را انتخاب کنید
اطلاعات اصلی
کد ملی را بدون فاصله یا خط تیره وارد نمایید
نام خانوادگی خود را وارد نمایید
الزامی
الزامی
الزامی
نام خود را وارد نمایید
نام پدر را وارد نمایید
الزامی
الزامی
اطلاعات فرعی
محل تولد
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
محل صدور شناسنامه
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
الزامی
الزامی
الزامی
الزامی
Invalid Input
الزامی

در صورت دارا بودن موارد فوق کپی مدارک لازم است.

الزامی
الزامی
وضعیت خانواده، جسمانی و مسکن


حداقل یک مورد را انتخاب کنید
الزامی
الزامی
الزامی
الزامی
الزامی
Invalid Input
الزامی
Invalid Input
الزامی
الزامی
وضعیت آموزش و مهارتها
الزامی
Invalid Input
Invalid Input
الزامی
Invalid Input
الزامی
الزامی
Invalid Input
اطلاعات بستگان: لطفا مشخصات بر اساس شناسنامه و کارت ملی به طور دقیق ذکر نمایید
پدر
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
مادر
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
خواهر / برادر
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
خواهر / برادر
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
اطلاعات تماس
Invalid Input
Invalid Input
محل سکونت: استان فارس، شهر شیراز،
Invalid Input
Invalid Input
الزامی
Invalid Input
Invalid Input
الزامی
Invalid Input
Invalid Input
الزامی
Invalid Input
Invalid Input
خواهشمند است شماره مربوطه مسدود نباشد . در صورت عدم دریافت پیامک ارسالی، مسئولیت آن متوجه مدرسه نخواهد بود.