شورای انجمن در تاریخ 22 آبان ، جهت برنامه ریزی بین دبستان و اعضای انجمن در مدیریت دبستان برگزار گردید.


چاپ