مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبستان پسرانه دانشگاه شیراز

leader98

موفقیت در زندگی نیازمند همت بلند است
تحصیل علم بالاترین عبادت است

جلسه آموزش خانواده مخصوص پايه هاي پنجم و ششم با موضوع بلوغ جنسي با حضور جناب آقاي غفاري- دي ماه 99