برگزاری اردو در پایه های سوم،چهارم،پنجم و ششم در اردوگاه فدک-فروردین 98


چاپ