برگزاری جلسه مدیریت و رئیس انجمن دبستان با مهندس اکرمی-مدیر طرح های عمرانی دانشگاه- جهت ساماندهی محل استقرار سرویس مدارس


چاپ