برگزاری مانور زلزله جهت آمادگی و آموزش دانش آموزان برای مواجهه با حوادث غیر مترقبه در مدرسه (تصاویر در اخبار تصویری)


چاپ