برگزاری اردوی دی ماه به مجموعه ی زندیه و بازدید از ارگ کریمخان زند و موزه پارس و حمام وکیل در پایه های چهارم و پنجم و ششم ، سینما در پایه های اول و دوم و سوم


چاپ