دومین جلسه ی تبادل نظر و بیان تجارب آموزشی و تربیتی آموزگاران دبستان های دخترانه و پسرانه دانشگاه شیراز آذر ماه 97 برگزار شد.(عکس در اخبار تصویری)

 پایه  تاریخ  روز  ردیف
 اول  97/9/18  یک شنبه  1
 دوم  97/9/19  دو شنبه  2
 سوم  97/9/20  سه شنبه  3
 چهارم  97/9/21  چهار شنبه  4
 پنجم  97/9/25  یک شنبه  5
 ششم  97/9/26  دو شنبه  6

باسمه تعالی

دومین دوره جلسات هم اندیشی آموزگاران دبستان های دخترانه و پسرانه مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز به منظور تبادل نظر درباره برنامه ها و فعالیت های آموزشی و تربیتی به تفکیک پایه های تحصیلی برگزار شد.این برنامه با استقبال خوب آموزگاران و طرح روش ها و تکنیک های آموزشی وتربیتی ، برای دست یابی به اهداف تعلیم و تربیت همراه بود.

پیشنهاد شد که آموزگاران محترم در اوقات مناسب باهماهنگی قبلی از کلاس های یکدیگر بازدید داشته باشند و از نزدیک با نحوه عملکرد و فعالیت های صورت گرفته ، آشنا شوند.امید است با حمایت مدیران محترم و معاونین آموزشی شاهد ارتقاء کیفیت کار آموزگاران عزیز باشیم.جلسات بعدی در اسفند ماه برگزار خواهد شد.

مجتمع آموزشی دانشگاه  شیراز


چاپ