دومین جلسه ی تبادل نظر و بیان تجارب آموزشی و تربیتی آموزگاران دبستان های دخترانه و پسرانه ی دانشگاه شیراز بین معمان پایه اول در تاریخ 97/9/18 برگزار شد.


چاپ