برگزاری جلسه آموزش خانواده آذر ماه97

برگزاری جلسه ی آموزش خانواده باموضوع (مهارت های ارتباطی والدین)باحضور مشاور محترم جناب آقای شعله امروزیکشنبه 97/9/18درمکان سالن آل یاسین برگزار گردید. 


چاپ