برگزاری کارگاه سفر به درون فضا و مشاهده وقایع نجومی توسط عینک های واقعیت مجازی (VR) توسط سرکار خانم مهرزاد در آزمایشگاه دبستان

برگزاری کارگاه سفر به درون فضا و مشاهده وقایع نجومی توسط عینک های واقعیت مجازی (VR) توسط سرکار خانم مهرزاد در آزمایشگاه دبستان


چاپ