مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبستان پسرانه دانشگاه شیراز

leader98

موفقیت در زندگی نیازمند همت بلند است
تحصیل علم بالاترین عبادت است

فعالیتهای فوق برنامه: خوشنویسی

 IMG ۲۰۱۹۱۰۰۶ ۰۹۵۰۳۶