اسناد بنیادین

توضیحات فایل فایل  
سندبرنامه درس ملی جمهوری اسلامی ایران -برنامه درس ملی.pdf
سند تحول بنیادین آموزش وپرورش -سندتحول.pdf