مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

دبستان پسرانه دانشگاه شیراز

leader98

موفقیت در زندگی نیازمند همت بلند است
تحصیل علم بالاترین عبادت است

آلبوم تصاویر سال تحصیلی 1401-1400

آلبوم تصاویر مهرماه

مشاهده آلبوم

آلبوم تصاویر آبان ماه

مشاهده آلبوم

آلبوم تصاویر آذرماه

مشاهده آلبوم

آلبوم تصاویر دی ماه

مشاهده آلبوم

آلبوم تصاویر بهمن ماه

مشاهده آلبوم

آلبوم تصاویر اسفند ماه

مشاهده آلبوم

آلبوم تصاویر فروردین ماه

مشاهده آلبوم

آلبوم تصاویر اردیبهشت ماه

مشاهده آلبوم

آلبوم تصاویر خرداد ماه

مشاهده آلبوم

آلبوم تصاویر تیر ماه

مشاهده آلبوم

آلبوم تصاویر مرداد ماه

مشاهده آلبوم

آلبوم تصاویر شهریور ماه

مشاهده آلبوم